Privacyverklaring

Loopschool Kralingen (LSK) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we informatie geven over hoe we omgaan met persoonsgegevens.

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. LSK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat we in ieder geval:

   - Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyverklaring;
 - Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 - Uw uitdrukkelijke toestemming vragen als we uw persoonsgegevens op een andere manier gaan verwerken dan in deze verklaring is beschreven;
 - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 - Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

LSK is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die LSK van u verzamelt. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring of in algemenere zin vragen heeft kunt u contact opnemen met LSK ( info@loopschoolkralingen.nl).  

Doelstellingen voor het verwerken van persoonsgegevens van leden door LSK
LSK verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 - De ledenadministratie en financiële administratie van de Loopschool.
 - Communicatie binnen de Loopschool over activiteiten en/of trainingen, het verzenden van een    eventuele nieuwsbrief en het lidmaatschap van de WhatsApp groep.
 - Het openbaar delen van foto’s en films van Loopschoolactiviteiten via sociale media en de  website.

De grondslagen voor deze verwerking
- De inschrijving als lid/donateur.
- Vrijheid van meningsuiting/journalistiek (met betrekking tot foto en filmopnamen).

Persoonsgegevens die door LSK worden verzameld
 - Naam, woonadres, emailadres en telefoonnummer.
 - Geslacht, geboortedatum, beoefende sport (hardlopen)
 - Gegevens over trainingsabonnementen, en deelname aan activiteiten/ wedstrijden.
 - Familieverbanden, inclusief de verbinding tussen minderjarige en ouder/verzorger.
 - Betaalgegevens zoals bankrekeningen en betalingen.
 - Foto en filmopnamen, genomen tijdens wedstrijden, trainingen en LSK activiteiten.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen we aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, zo verstrekken we gegevens  aan ongevallenverzekering. Daarnaast geven we nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij hier een wettelijke plicht toe bestaat. 

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt of een controle van de belastingdienst. Tevens kunnen we persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Indien een partij buiten de Loopschool vraagt om persoonsgegevens van een lid, vragen we het betreffende lid om desgewenst zelf contact op te nemen met deze partij. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
We verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) voor zover die door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger aan ons zijn verstrekt.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens
LSK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 - Door u verstrekte persoonsgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van het lidmaatschap/donateurschap en daarna uitsluitend in het archief van de ledenadministratie.
 - Betaalgegevens worden bewaard in de financiële administratie en bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn voor financiële administraties, waarna ze worden vernietigd/gewist.
- Van onze administraties worden backups gemaakt, waardoor verwijdering van gegevens soms langer kan duren.
 - Online gepubliceerde foto en filmopnamen zijn openbaar. Nadat foto en filmopnamen zijn verwijderd van de onlinekanalen worden ze niet door LSK bewaard. Individuele leden kunnen foto en filmopnamen verzamelen en bewaren.

Beveiliging
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens LSK van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- Alle personen die namens LSK van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan het beveiligen van hun computers en/of de gegevens met een wachtwoord;
 - We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 - We evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze organisatie en trainers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
- Na beëindigen van de functie uit hoofde waarvan een persoon kennis kan nemen van uw gegevens, is hij/zij gehouden aan het overdragen van alle desbetreffende bestanden en aan het wissen/vernietigen van de bestanden op eigen gegevensdragers.

Afmelden, verwijdering en bezwaar:

Afmelden voor de LSK-nieuwsbrief kan via de link onderaan de nieuwsbrief
- Afmelden voor de WhatsApp groep kan direct via het chatprogramma
- Bezwaar maken tegen het plaatsen van foto’s en films op de door de LSK beheerde onlinekanalen (website, sociale media, online fotoalbums) kan uitsluitend door een schriftelijk bericht aan de organisatie (info@loopschoolkralingen.nl), waarin duidelijk is omschreven om welke foto(s) of welke perso(o)n(en) het gaat. Alleen de personen die zelf herkenbaar in beeld zijn of, bij minderjarigheid de ouders/verzorgers van deze personen, kunnen bezwaar maken. LSK spant zich in om de betreffende foto’s en films te verwijderen en verwijderd te houden, maar kan niet instaan voor foto’s en films geplaatst door de leden.
- Zie verder onder “Rechten omtrent uw gegevens”

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. We kunnen u vragen om u te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U heeft altijd het recht om de door u gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Bezwaar tegen verwerking of verwijdering van bepaalde persoonsgegevens kan onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van LSK.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we u hierover direct contact met ons op te nemen. Mochten we er samen niet uitkomen dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.